[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

10 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างคนสร้างปัญญา สู่สังคมพหุวัฒธรรม
๙ มกราคม ๒๕๖๒ กศน.อำเภอยะรัง โดยนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ จัดโครงการสร้างคนสร้างปัญญา สู่สังคมพหุวัฒธรรม ( กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน )
10 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Kick off แผนรณรงค์ ๖๐ วัน \" แยกขยะก่อนทิ้ง \" อำเภอยะรัง
นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม Kick off แผนรณรงค์ ๖๐ วัน \" แยกขยะก่อนทิ้ง \" อำเภอยะรัง โดยได้จัดแสดงชุดรีไซเคิล ที่ได้รับรับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ในโครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมา มาจัดแสดง
10 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ) ภายใต้แผนงานโครงการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๘ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพญาตานี ๑ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี
10 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิด หน้า กศน.ต.เมาะมาวี
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง พร้อมด้วยบุคลากรครู กศน.ตำบลเมาะมาวี ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหายจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิด
10 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอยะรัง
วันที่ ๘ มการาคม ๒๕๖๒ นางกิติมา แนราฮิง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอยะรัง เป็นประธาน ทั้งนี้พร้อมด้วยคณะกรรมการ และบุคลากรครู กศน.เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ กศน.อำเภอยะรัง
10 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการคัดเลือกและออกข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้นางสาวรุซนี เจะอาแว ครูอาสาสมัคร กศน.ในสถาบันศึกษาปอเนาะ พร้อมด้วยทีมงาน เข้าร่วมโครงการคัดเลือกและออกข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก เมื่อวันที่ ๓ และ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห
10 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากรครู ครั้งที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม
วันจันทร์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง ประชุมบุคลากรครู ครั้งที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม เพื่อชี้แจงข้อราชการ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นของ กศน. และโครงการต่างๆ ณ กศน.อำเภอยะรัง
10 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมวิทยากรแกนนำสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน
10 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้นางสาวไซเราะ จะปะกียา ครูชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวแวนะ ประดู่ ครูอาสาสมัคร กศน.ประจำตำบลยะรัง เยี่ยมจุดตรวจร่วมบูรณาการ อำเภอยะรัง \"ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร \" โ
10 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ในการนี้นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้นายอับดุลเลาะ วาเล็ง ครูกศน.ตำบลปิตูมุดี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยบุคลากรครูในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง
10 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สมทบของรางวัลในกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ของสถาบันศึกษาปอเนาะเจริญศาสน์
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง ได้ร่วมสมทบของรางวัลในกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ของสถาบันศึกษาปอเนาะเจริญศาสน์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย การมีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษา
19 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสาทำเราทำความดีด้วยหัวใจ
นที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวพิชญา ปี่แก้ว ครูอาสาสมัคร กศน.ประจำตำบลคลองใหม่ และนางอาแอเซาะห์ มะบากอ ครูอาสาสมัคร กศน.ในสถาบันศึกษาปอเนาะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำเราทำความดีด้วยหัวใจ
19 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสัญจร ประจำเดือนธันวาคม 2561
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ กศน.อำเภอยะรัง โดยนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ นางสาวไซเราะ จะปะกียา ครูชำนาญการ นางสาวซารีปะห์ สูดี บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และบุคลากรครู ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561
19 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี ฮ.ศ.๑๔๔๐
นางสาวไซเราะ จะปะกิยา ครูชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรครู กศน.ยะรัง ร่วมงานเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี ฮ.ศ.๑๔๔๐ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านนบีมูฮัมหมัด(ศล.) ณ โรงเรียนอนุบาลยะรัง
19 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
กศน.อำเภอยะรัง โดยนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นางสาวแวซูไฮณี จะปะกิยา และทีมงาน จัดโครงการค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายภูริศึกษาวิชชาลัย จังหวัดสตูล
19 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามการจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวไซเราะ จะปะกิยา ครูชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวแวนะ ประดู่ อาสานิเทศ กศน.ยะรัง ติดตามการจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องการดูแลสุขภาวะและการป้องกันโรคระบาด ณ กศน.ตำบลยะรัง และ กศน.ตำบลระแว้ง
19 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้านสุขภาพและสุนทรียภาพ
นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง พร้อมด้วยทีมอาสานิเทศ ติดตามการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้านสุขภาพและสุนทรียภาพ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
17 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชนและยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
นายมูฮำหมัดรอฎีย์ วาเย๊ะ และนายอารง กะลูแป ครูอาสาสมัคร กศน.ในสถาบันศึกษาปอเนาะ และผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนบินยาลีมอ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลในระดับชุมชนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิตอลชุมชน
17 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเพื่อทบทวนวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของสำนักงาน กศน.ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
างสาวซารีปะ สูดี บรรณารักษ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวฟารีดา เดะแอ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
17 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมแสดงความยินดีกับนายอิสมาแอ คาเว็ง เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ คนใหม่
นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง พร้อมด้วยนางสาวไซเราะ จะปะกียา ครูชำนาญการ และบุคลากรครู ร่วมแสดงความยินดีกับนายอิสมาแอ คาเว็ง เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ คนใหม่

กำลังแสดงหน้าที่ 1/42 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี
ถนนสิโรรส ตำบลปิตูมุดี  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7343-9260

โทรสาร  0-7343-9260 E-mail:  nfeyarang@hotmail.com 
,rodee1921@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05