[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 

    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรัง ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ในพื้นที่ภายใต้  5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

                1.ยุทธศาสตร์ที่  1 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและทั่วถึง
                2.ยุทธศาสตร์ที่  2 ปรับเปลี่ยนวิธีเรียน วิธีสอนให้สอดคล้อง กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
                3.ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาอหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีทางการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน             
                4.ยุทธศาสตร์ที่  4 ประสานความร่วมมือกับภาคี เครือข่ายในการจัดการศึกษา
                5.ยุทธศาสตร์ที่  5 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเข้าชม : 728
 
 
สำนักงานบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี
ถนนสิโรรส ตำบลปิตูมุดี  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7343-9260

โทรสาร  0-7343-9260 E-mail:  nfeyarang@hotmail.com 
,rodee1921@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05