[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เป้าหมาย (goals)

                1. ประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี

2.  เยาวชนที่เข้ารับการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

3.  กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (อบต. อสม. ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น เกษตรกร  คนพิการ  เด็กกำพร้า  เยาวชนทั่วไป  แม่บ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์  ฯลฯ)

4.  กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมสร้างครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

5.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมเข้าชม : 2459
 
 
สำนักงานบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี
ถนนสิโรรส ตำบลปิตูมุดี  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7343-9260

โทรสาร  0-7343-9260 E-mail:  nfeyarang@hotmail.com 
,rodee1921@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05