[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 ที่    

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1 นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
2 นางไซเราะ  จะปะกียา ครู คศ.2
3 นายวันฮูเซ็น แวยะโก๊ะ ครูอาสาประจำตำบลปิตูมุดี
4 นางฮามีด๊ะ หะยียามา ครูอาสาประจำตำบลกอลำ
5 นางสาวจินตนา หะยีดอเลาะ ครูอาสาประจำตำบลกระโด
6 นางนิน๊ะ เจะบือราเฮง ครูอาสาประจำตำบลสะดาวา
7 นางสาวพิมลพัทธ เบญจสม ครูอาสาประจำตำบลสะนอ
8 นางสาวแวนะ ประดู้ ครูอา่สาประจำตำบลยะรัง
9 นางกมลวรรณ พรรษา ครูอาสาประจำำตำบลระแว้ง
10 นางวันเพ็ญ สุวรรณมาลี ครูอาสาประจำตำบลวัด
11 นางสาวพิชญา ปี่แก้ว ครูอาสาประจำตำบลคลองใหม่
12 นางวรรณา เจ๊ะอาลี ครูอาสาประจำตำบลเมาะมาวี
 13  นายอาฟฟาน เจ๊ะอุบง  หัวหน้า กศน.ตำบลสะดาวา
 14 นายมะแอ ดามิ  หัวหน้า กศน.ตำบลประจัน
 15  นางสาวฟาตีเม๊าะ เจะเล๊ะ   หัวหน้า กศน.ตำบลสะนอ
 16  นายอุสมาน สาหะ  หัวหน้า กศน.ตำบลระแว้ง
 17  นางลีแน โต๊ะแวมะ  หัวหน้า กศน.ตำบลวัด
18   นางสาวสาวิตรี มะยิ  หัวหน้า กศน.ตำบลยะรัง
 19  นายอับดุลเลาะ วาเล็ง  หัวหน้า กศน.ตำบลปิตูมุดี
 20  นายซอบรี มะดีเยาะ  หัวหน้า กศน.ตำบลคลองใหม่
 21  นางสาวสุกัญญา มยุรภานนท์  หัวหน้า กศน.ตำบลกระโด
 22  นางสาวฟาอีซะห์ ยีอุมา  หัวหน้า กศน.ตำบลกอลำ
 23  นางสาวต่วนแย ซา  หัวหน้า กศน.ตำบลเมาะมาวี
 24  นางสาวแวซูไฮนี จะปะกียา  หัวหน้า กศน.ตำบลเขาตูม
 25  นางซีปีหย๊ะ ดลล่าเตะ  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 26  นางโซเฟีย สะมะลี  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 27  นายฮัมดี กามา  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 28  นายณรงค์ศักดิ์ ยังหาด  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 29  นายอิสมะแอ โต๊ะเจ๊ะ  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 31  นางสาวอามาลีนา มามุ  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 32  นางสาวอาซีซะห์ อับดุลเลาะ  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 33  นางสาวแวฮัสนะห์ มะแดเฮาะ  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 34  นางสาวยารอนะ ลาเตะ  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 35  นางสาวซารีปะห์ นามายัง  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 36  นางสาวทักษิณา สาดีน  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 37  นางคอมือซะ โต๊ะเย็ง  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 38  นางสาวสาตีรอห์ ประดอเฮง  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 39  นางฟาริดา บัสตี  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 40  นางสาวซาณียา ยะโก๊ะ  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 41  นางสาวนูรูลฮูดา ฉันทอภิชัย  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 42  นางสาวอาซีลา กูนา  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 43  นายมะยูโซะ ลาเต๊ะ  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนา่ะ
 44  นางสาวรอดียะห์ สาและบิง  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 45  นางสาวซุลวาณีย์ เจ๊ะอุบง  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 46  นางสาวอานีซา อิสมิง  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 47  นางนูรียะห์ สารีเดะ  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 48  นายสุรินทร์ โต๊ะเย็ง  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 49  นายมูัฮัมมัดอุสนี มะเซ็ง  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 50  นางสาวรุซนี เจ๊ะอาแว  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 51  นางชุติมา ดามูซอ  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 52  นางฮาดียะห์ เจะเลาะ  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนา่ะ
 53  นางสาวนินาก แวดอเลาะ  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 54  นายหับดี  ยูโซะ  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 55  นายอับดุลเลาะ มะแม  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 56  นายไซนุนดิน บือราเฮง  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 57  นางสาวสุไลดา เจ๊ะยอ  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 58  นางสาวคอลีเยาะ วานิ  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 59  นายวิกรม์ โอชาอัมพวัน  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 60  นายมะรอดี วาเย๊ะ  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 61  นายอารง กะลูแป  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 62  นางสาวรอปีอะห์ กานุงมิง  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 63  นางกอลบี วิชา  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 64  นางซูวัยนี หะยีมะสาและ  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 65  นางนิลลี ละใบซอ  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 66  นางสาวอารีณี บินวาณิช  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 67  นายอิสมาแอล อุมา  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 68  นายรุสลัน แวอาแซ  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 69.  นางสาวซูไรดา มะ  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 70.  นางสาวนูรใอนี มะต่อมะ  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนา่ะ
 71.  นางสาวเสาวคนธ์ แย่งคุณเชาว์ ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ 
 72.  นางสาวอาลิศา วาเล็ง  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 73.  นายอนัส แวหะยี  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 74.  นายอุสมาน มะลี  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 75.  นางสาวนูรมาห์ สาและ  ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 76.  นางสาวฟารีดา เดะแอ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 77.  นายยัสมันดัี  โต๊ะแวมะ  ครูคนพิการ
     
     


เข้าชม : 2851
 
 
สำนักงานบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี
ถนนสิโรรส ตำบลปิตูมุดี  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7343-9260

โทรสาร  0-7343-9260 E-mail:  nfeyarang@hotmail.com 
,rodee1921@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05