[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ปรัชญา

                การศึกษาถ้วนหน้า     เทคโนโลยีก้าวไกล   นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

พัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมาย                     ให้เป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝ่เรียน

                มีคุณธรรม  จริยธรรม                                        ก้าวทันเทคโนโลยี

                 มุ่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้                                      สู่อาชีพที่มั่นคง 

 

พันธกิจ
1.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเรียนรู้ได้จากสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
2.ส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ให้เกิดทักษะต่างๆ เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านการประกอบอาชีพ ด้านสาธารณสุข ฯลฯ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวัน
3.ส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำของประชาชนและชุมชนให้มีความสามารถยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
4.ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการ การเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.บริหารจัดการทรัพยากร บุคลากร ให้ได้รับการพัฒนา สร้างวัฒนธรรม โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 


 เข้าชม : 1280
 
 
สำนักงานบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี
ถนนสิโรรส ตำบลปิตูมุดี  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7343-9260

โทรสาร  0-7343-9260 E-mail:  nfeyarang@hotmail.com 
,rodee1921@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05