[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ประวัติศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอยะรัง

        กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินงานมอบหมายให้อาจารย์ในสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปัตตานี ออกดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญ และสายอาชีพในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดปัตตานี จำนวน 12 อำเภอ โดยมีชื่อว่า ผู้ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ (ผปอ.) สำหรับอำเภอยะรัง นายเสริมศักดิ์ พิทยามาก ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอยะรัง

        เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2535 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปัตตานี ได้มีคำสั่งที่ 7/2535 ลงวันที่6 กุมภาพันธ์ แต่งตั้งให้ นายดาบตำรวจกริยา ตระกูลศึกษา ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอยะรัง

        เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2537 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปัตตานี ได้มีคำสั่งที่ 1/2537 ลงวันที่6 มกราคม 2537 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ราชการให้ถือปฏิบัติและรับผิดชอบโดยตั้งให้นายดาบตำรวจกริยา ตระกูลศึกษา ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยใช้ห้องสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ เป็นที่ทำการชั่วคราว

        ต่อมาสำนักงานศึกษาธิการอำเภอยะรัง ขยับขยายสำนักงาน เพื่อจัดเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอยะรัง จำเป็นต้องหาอาคารเพื่อเช่าจัดสำนักงาน ต่อมากรมการศึกษานอกโรงเรียนอนุญาตให้เช่าอาคารเพื่อจัดตั้งเป็นสำนักงานตามหนังสือที่ ศธ.1102/4817 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2538 และดำเนินการเช่าที่บ้านเลขที่ 297 หมู่ที่ 3 ถนนสิโรรส ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2538 ถึง 30 มกราคม 2543

        วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอยะรัง ได้รับงบประมาณจากการศึกษานอกโรงเรียน ให้ดำเนินการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนแห่งใหม่ที่ 76/1 หมู่ที่ 6 บ้านพงสตา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

        วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอยะรัง ได้ย้ายมาตั้งสำนักงานใหม่ 42/3 หมู่ที่ 2 ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ตรงข้ามโรงพยาบาลยะรัง จนถึงปัจจุบัน           

        30 กันยายน 2549  สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนได้มีคำสั่งย้าย ร.ต.ต.กริยา ตระกูลศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอยะรัง ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดปัตตานี และให้นายอับดุลยาบาอี สาแม มารักษาการและดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550

        1 ตุลาคม 2550 นายอับดุลยาบาอี สาแม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรัง ได้ดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน เช่น การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ

        5 พฤศจิกายน 2553 นายนภดล เดะแอ ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรัง   เพื่อสานต่อภารกิจต่าง ๆ ของ กศน.อำเภอยะรัง จนถึงปัจจุบัน

        23 ธันวาคม 2553 เปิดสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา กศน.ยะรัง คลื่นความถี่ 105.50 MHz. เพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจงานการศึกษา รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของ กศน.อำเภอยะรัง

 เข้าชม : 2213
 
 
สำนักงานบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี
ถนนสิโรรส ตำบลปิตูมุดี  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7343-9260

โทรสาร  0-7343-9260 E-mail:  nfeyarang@hotmail.com 
,rodee1921@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05