[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

30 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร (หลักสูตรภาษาไทย)
นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง ลงพื้นที่ติดตามการจัดโครงการส่งเสริมภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร (หลักสูตรภาษาไทย) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยครู กศน.ทั้ง ๑๒ ตำบล
29 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรครู ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
29 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการ “๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ”
นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ. กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้นางฮามีด๊ะ หะยียามา ครูอาสาสมัคร กศน.ประจำตำบล และนางสาววริศา สะอะ ครูอาสาสมัคร กศน.ประจำปอเนาะ เข้าร่วมกิจกรรม มีการปลูกต้นรวงผึ้ง และเก็บขยะบริเวณโดยรอบ
29 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้นายฮัมดัน ยะโก๊ะ ครู คศ.๑ ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้(ศปบ.จชต.) เพื่อติดตาม
29 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ “เชิดชู คนดี” ประจำปี ๒๕๖๒
นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้นางฮามีด๊ะ หะยียามา ครูอาสาสมัคร กศน.ประจำตำบลกอลำ และนางสาววริศา สะอะ ลงพื้นที่นำกลุ่มทักษะอาชีพ กศน.กอลำ มาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการทักษะอาชีพ
29 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสา
นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากร จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยได้จัดกิจกรรม พัฒนาปรับภูมิทัศน์
29 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กศน.อำเภอยะรัง โดยนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นางสาวจินตนา หะยีดอเลาะ ผู้รับผิดชอบโครงการการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยคณะทำงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมถอดบทเรียนวิถีชีวิตพอเพียง (ต
29 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
🎉🎉 กศน.ยะรัง กวาด ๒ รางวัลชนะเลิศ 🏆🏆
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้บุคลากรครู นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ เพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
29 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเข้าค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศร.อำเภอยะรัง มอบหมายให้นางสาวคอลีเยาะ สาและ ครูอาสาสมัคร กศน.ในสถาบันศึกษาปอเนาะ และทีมงาน จัดโครงการเข้าค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
29 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้าราชการครูนายฮัมดัน ยะโก๊ะ ครู คศ.๑ มาปฏิบัติหน้าที่ ณ กศน.อำเภอยะรัง
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง พร้อมด้วยบุคลากรครู ร่วมต้อนรับนางปิยะเนตร นิมุ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งยางแดง และบุคลากรครู กศน.ทุ่งยางแดง
29 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
“จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง “
นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้นางฟาริดา บัสตี ครูอาสาสมัคร กศน.ประจำสถาบันปอเนาะ และทีมงาน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกันนี้บุคลากรครู กศน.ตำบลกอลำ และกศน.ตำบลเมาะมาวี ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯในพื้นที่อีกด้วย
29 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศนยะรังรับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์
นที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กศน.อำเภอยะรัง โดยนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.ระดับพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๒ ด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ซึ่ง กศน.ยะรัง ได้ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ ๒ รายการ
28 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทีมตะกร้อ กศน.ยะรัง รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้นายอารง กะลูแป และนายวันฮูเซ็น แวยะโก๊ะ นำนักศึกษา กศน.ทีมตะกร้อ(ในนามอำเภอยะรัง)เข้าร่วมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๒
28 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมทีมตำบลกอลำ เพื่อเตรียมการต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางฮามีด๊ะ หะยียามา ครูอาสาสมัคร กศน.ประจำตำบลกอลำ เข้าร่วมประชุมทีมตำบลกอลำ เพื่อเตรียมการต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่ตามโครงการ \" เชิดชู คนดี \" ประจำปี ๒๕๖๒
28 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำองค์กรนักศึกษา กศน.ยะรัง
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กศน.อำเภอยะรัง โดยนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำองค์กรนักศึกษา กศน.ยะรัง เพื่อให้องค์กรนักศึกษา กศน.ได้เรียนรู้ในการทำกิจกรรมต่างๆมีความสามารถในการสื่อสาร
28 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง ประธานกล่าวเปิดโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมีนายธีรพจน์ หะยีอาแว และทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้
28 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
กศน.อำเภอยะรัง โดยนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา กศน.ยะรัง (นักศึกษาโครงงานเครื่องกะเทาะเปลือกลูกหยี) ได้รับ #รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ http://dcy.go
28 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสภาสันติสุขตำบลกระโด
วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวจินตนา หะยีดอเลาะ ครูอาสาสมัคร กศน.ประจำตำบลกระโด ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลกระโด
28 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ประจำตำบลเมาะมาวี และทีมงาน ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ\"
นที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้นางวรรณา เจะอาลี ครูอาสาสมัคร กศน.ประจำตำบลเมาะมาวี และทีมงาน ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ\" พัฒนาทำความสะอาด ณ โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม
12 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กศน.อำเภอยะรัง โดยนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นายหับดี ยูโซ๊ะ และทีมงาน จัดโครงการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โดยมีนายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ประธานกล่าวเปิดโครงการฯ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/49 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี
ถนนสิโรรส ตำบลปิตูมุดี  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7343-9260

โทรสาร  0-7343-9260 E-mail:  nfeyarang@hotmail.com 
,rodee1921@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05