[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

26 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสัมมนาการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา
เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสาวรุซนี เจะอาแว ครูผู้รับผิดชอบฝ่ายงานเทียบระดับการศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา โดยมี ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน.เป็นประธานเปิดการประชุม
26 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมการรายงานความก้าวหน้า \"การพัฒนาไร้รอยต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้\" รอบ ๖ เดือน
วันพุธ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้นางสาวแวซูไฮณี จะปะกิยา ครู กศน.ตำบล และทีมงานนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการรายงานความก้าวหน้า \"การพัฒนาไร้รอยต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้\" รอบ ๖ เดือน
26 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรมวิถีพอเพียง
วันอังคาร ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง ประธานกล่าวเปิดโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรมวิถีพอเพียง
26 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอำเภอยะรัง ประธานกล่าวเปิดและมอบรางวัลให้กับนักกีฬา ในโครงการกีฬา กศน.ยะรั
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง ประธานกล่าวเปิดและมอบรางวัลให้กับนักกีฬา ในโครงการกีฬา กศน.ยะรัง ต้านภัยยาเสพติด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
5 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
กศน.อำเภอยะรัง โดยนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๑
5 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการมหกรรมวิชาการ อาชีพ และส่งเสริมสุนทรียภาพนักศึกษา
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้นายอาฟฟาน เจ๊ะอุบง นายมะยูโซ๊ะ ลาเตะ นายอารง กะลูแป และนายอุสมาน นิมะ ร่วมโครงการมหกรรมวิชาการ อาชีพ และส่งเสริมสุนทรียภาพนักศึกษา กศน.อำเภอหนองจิก ทั้งนี้ได้ร่วมบริการน้ำชาชัก
5 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย Active Learning รุ่นที่ ๒
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการ กศน. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (หลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย Active Learning) รุ่นที่
5 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care Giver ) หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง
นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง เป็นประธานกล่าวปิดและมอบวุฒิบัตร ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care Giver ) หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง ซึ่งเป็นโครงการที่ กศน.อำเภอยะรัง จัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสม
5 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเกษตรแปลงใหญ่ส้มโอปูโกอำเภอยะรัง
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง ร่วมติดตามคณะนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ ยะรัง ในการจำหน่ายส้มโอปูโกคุณภาพ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอยะรัง ได้ดำเนินงานการเกษตรแปลงใหญ่ส้มโอปูโกอำเภอยะรัง
5 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑
กศน.อำเภอยะรัง ขอแสดงความยินดี กับนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ ได้รับรางวัลผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น รางวัลที่ ๑ และนางสาวแวซูไฮณี จะปะกิยา ได้รับรางวัลที่ ๒ ครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีเด่น
5 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ) รุ่นที่ ๑
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ) รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ -๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีนายสุรพล สงณรงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงา
5 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากร การทบทวน การดำเนินงานเพื่อมุ่งพัฒนาการศึกษา โดยกระบวนการ After Action Review :AAR
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กศน.อำเภอยะรัง โดยนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร การทบทวน การดำเนินงานเพื่อมุ่งพัฒนาการศึกษา โดยกระบวนการ After Action Review :AAR โดยมีนายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโ
5 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแผนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายวันฮูเซ็น แวยะโก๊ะ ครูอาสาสมัคร กศน.ประจำตำบล เข้าร่วมการประชุมเตรียมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแผนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
18 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒
วันศุกร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒ ในการนี้นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศ
18 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมวิชาการ กศน.อำเภอยะรัง
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กศน.อำเภอยะรัง โดยนางสาวไรวินท์ พลเพชรผู้อำนวยการ จัดโครงการมหกรรมวิชาการ กศน.อำเภอยะรัง โดยมีนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง ประธานในพิธีเปิด
18 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care Giver ) หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง
กศน.อำเภอยะรัง โดยนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ จัดโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care Giver ) หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
18 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอยะรัง ประชุมบุคลากรครู ครั้งที่ ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
วันจันทร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง ประชุมบุคลากรครู ครั้งที่ ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อชี้แจงข้อราชการ
18 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศติดตามการจัดสอบ N-NET
กศน.อำเภอยะรัง โดยนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ จัดสอบ N-NET (Non-Formal National Education Test) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน ทั้ง ๓ ระดับการศึกษา ในการนี้นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
18 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสถาบันปอเนาะรวมพลังต้านยาเสพติด
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง และบุคลากรครู กศน. ร่วมโครงการสถาบันปอเนาะรวมพลังต้านยาเสพติด โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ภัพภาคที่ ๔ เป็นประธาน
18 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
กศน.อำเภอยะรัง โดยนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ จัดโครงการภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมอบหมายให้ครู กศน.ทั้ง ๑๒ ตำบล ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญากับวิถีชุมชนพอเพียง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/44 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี
ถนนสิโรรส ตำบลปิตูมุดี  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7343-9260

โทรสาร  0-7343-9260 E-mail:  nfeyarang@hotmail.com 
,rodee1921@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05