[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ประชาสัมพันธ์ งานวิจัย
งานวิจัย

เสาร์ ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559


 www.yarangnfe.com/webapp/DownloadCenter/Views/Main/

ชื่อรายงาน        รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีสระเปลี่ยนรูป

                     และสระลดรูป สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

ผู้รายงาน         นางสาวไซเราะ  จะปะกิยา

ปีการศึกษา       2559

บทคัดย่อ

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 3) เพื่อทราบความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประถมศึกษาที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้กลุ่มประชากรเป็นนักศึกษา ระดับประถมศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 2/2558 จำนวน 1 กลุ่ม มีนักศึกษาจำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ใน         การรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ 1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีสระเปลี่ยนรูปและสระ ลดรูป สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา มีจำนวน 4 เล่ม ได้แก่ (1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีสระเปลี่ยนรูป คำที่ประสมสระอะ (2) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและ การเขียนคำที่มีสระเปลี่ยนรูป คำที่ประสมสระเอะ (3) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีสระลดรูป คำที่ประสมสระโอะ (4) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีสระลดรูป คำที่ประสมสระอัว พร้อมแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและ          การเขียนคำที่มีสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป 4) การวิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 5) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

 

 

            ผลการศึกษา พบว่า

      1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีคะแนนระหว่างและหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.78/88.80 ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีคะแนนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 79.45 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 31.78 และคะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 88.80 มีค่าเฉลี่ย 35.52 ทำให้มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.70

   3. นักศึกษาระดับประถมศึกษามีความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและ          การเขียนคำที่มีสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกข้อ เท่ากับ 4.67 แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด


เข้าชม : 310


ประชาสัมพันธ์ งานวิจัย 5 อันดับล่าสุด

      งานวิจัย 1 / ต.ค. / 2559


 
สำนักงานบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี
ถนนสิโรรส ตำบลปิตูมุดี  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7343-9260

โทรสาร  0-7343-9260 E-mail:  nfeyarang@hotmail.com 
,rodee1921@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05