[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
กศน.ปัตตานี
 

     ยุทธศาสตร์

1. ระบบงานทันสมัย
    - พัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
    - มีผลงานด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ
    - หน่วยงานมีศักยภาพทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ เสริมสร้างคุณค่าองค์กร
    - ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ กำหนดตัวชี้วัดชัดเจน
    - สนับสนุนงานโดยใช้เทคโนโลยี
    - มีคู่มือปฏิบัติงาน ทันสมัยได้มาตรฐาน
2. บุคลากรมืออาชีพ    
    - บุคลากรมีความใฝ่รู้ มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
    - บุคลากรตระหนัก เข้าใจบทบาท มีความรับผิดชอบ
    - บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
    - บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
3. มีพันธมิตรร่วมงาน
    - เครือข่าย พันธมิตร รู้และเข้าใจ งาน กศน.
    - เครือข่าย พันธมิตร มีส่วนร่วมจัดการศึกษา
    - พัฒนา ระบบการทำงานร่วมเครือข่าย
    - จัดระบบการสร้างเสริมคุณค่าเครือข่าย ให้เกียรติยกย่อง
4. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน
    - หลักนิติธรรม
    - หลักคุณธรรม
    - หลักความมีส่วนร่วม
    - หลักความรับผิดชอบ
    - หลักความโปร่งใส
    - หลักความคุ้มค่า


เข้าชม : 6832
 
 
กศน.ปัตตานี เป็นหนึ่งเดียว
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ผู้ดูแลระบบ นายสุกิจ   พรหมแก้ว  water_154@hotmail.com
 ที่ตั้ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี
191/61 ม.6 ถนนสวนสมเด็จฯ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7346-0097 โทรสาร 0-7346-0094 E-mail pnnfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05