[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
กศน.ปัตตานี

  

  

16 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมมอบนโยบาย ปีงบประมาณ 2556
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ประเจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เพื่อมอบนโยบายการปฎิบัติงาน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฎิบัติงาน
16 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2556 และมอบประกาศเกียรติบัตร โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 55
13 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
ซึ่งมีฝ่ายงานการเงิน งานแผน และงานพัสดุ ของ กศน.อำเภอเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานงานปีงบประมาณ 2556 ส่วนงานพัสดุ ให้เตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อใช้งานในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2556
12 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 ณ วัดศาลาลอย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี และคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด กศน.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 ณ วัดศาลาลอย ตำบลในเม
24 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจังหวัดปัตตานีเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
กศน.จังหวัดปัตตานี โดยมีนายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้นำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี และคณะ เข้าร่วมโครงการจังหวัดปัตตานีเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่งมีนายวิทยา พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดในครั้งนี
8 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส เข้ารายงานตัวผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
วันนี้(8 ตุลาคม 2555) นายสมเชาว์ กาญจนจรัส เข้ารายงานตัวผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
8 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ปัตตานีร่วมแสดงความยินดี ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
กศน.ปัตตานีร่วมแสดงความยินดี ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
8 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ประชุมคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอพร้อมด้วยข้าราชการ
เพื่อให้นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในแนวทางเดียวกัน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะแนวทางการทำงานร่วมกัน ในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งมีนายจรัส หนุนอนันต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจังหวัดชายแดนใต้ได้ให้คำปรึกษาและแนวคิดในการปฏิ
3 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ. กศน.จังหวัดปัตตานี มอบนโยบาย การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2556
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดชี้แจงการดำเนินงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ. กศน.จังหวัดปัตตานี เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน
1 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตอนรับผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี นายสมเชาว์ กาญจนจรัส
ชาว กศน.จังหวัดปัตตานี ขอต้อนรับ ผอ.สมเชาว์ กาญจนจรัส กลับสู่บ้านปัตตานีของเราด้วยความยินดียิ่ง
26 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำกล่าวอำลา ของผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดปัตตานี
คำกล่าวอำลา ของผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดปัตตานี
30 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี จัดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินกิจกรรม กศน. ในสถาบันการศึกษาปอเนาะ
โดยมีนายสมโมท สหกโร ประธานกลุ่มศูนย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดพิธีพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องนโยบาย กศน. กับการจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ และมีผู้ให้ความรู้ในการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฝ่ายการศึกษา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ให้น
29 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้พหุวัฒนธรรม สำหรับผู้สูงอายุ
เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุ และสามรถนำความรู้ที่ได้รับจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ นำไปใช้ประยุกต์ใช้ปรับตัวให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
23 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมปฏิบัติการบูรณาการโครงการตามยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมปฏิบัติการบูรณาการโครงการตามยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
23 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดปัตตานี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดปัตตานี ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดปัตตานี ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดปัตตานี
20 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดงานมหกรรมเปิดโลกอาชีพเพื่อมีงานทำอย่างยั่งยืน
โดยมีนายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปัตตานี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ กศน.อำเภอ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอาชีพตามความต้องการของประชาชน มาแล้วระยะหนึ่ง และจะดำเนินการส่งเสริมอ
18 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการงานมหกรรมเปิดโลกอาชีพเพื่อมีงานทำอย่างยั่งยืน
โดยมีนายอันวาร์ สาและ สมชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด เนื่องด้วยสำนักงาน กศน.ได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี จัดสอนอาชีพเพื่อการมีงานทำในทุกตำบล เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้และมีงานทำอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภ
14 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 กศน.ปัตตานี ได้จัดมหกรรมเปิดโลกอาชีพเพื่อการมีงานทำที่ยั่งยืน
โดยมีเลขาสมชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หาดวาสุกรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี สืบเนื่องจาก การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความสำคัญมาก เพราะเป็นการพัฒนาประชากรของประเทศ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพของกลุ่มบุคคล
12 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการเปิดโลกมหกรรมอาชีพเพื่อการมีงานทำที่ยั่งยืน
โดยมีนายสมมุติ เบญจลักษณ์ สมชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมี กศน.อำเภอยะรัง มายอ และทุ่งยางแดง ร่วมมือในการจัดโครงการเปิดโลกมหกรรมอาชีพเพื่อการมีงานทำที่ยั่งยืนครั้งนี้ และมีการแสดงสาธิตผลิตภัณฑ์อาชีพจากกลุ่มศูนย์ฝึกอาชี
27 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน กศน.ปัตตานี โดยนายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี และคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ ร่วมเดินรณรงณ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ซึ่งมีส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยชาวปัตตานี รวามพลัง เทิดไท้ องค์ราชัน องค์ราชินี และเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี TO BE NUMBER ONE

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
กศน.ปัตตานี เป็นหนึ่งเดียว
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ผู้ดูแลระบบ นายสุกิจ   พรหมแก้ว  water_154@hotmail.com
 ที่ตั้ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี
191/61 ม.6 ถนนสวนสมเด็จฯ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7346-0097 โทรสาร 0-7346-0094 E-mail pnnfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05