[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  
กิจกรรม กศน...


  

22 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
โครงการส่งเสริมความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ และบุคลากรครู กศน. อำเภอปะนาเระ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ วัดหงษาราม ม. ๓ ต.ท่าข้าม เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธี ถวายพ
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
กศน.ยะรังจัดโครงการเสริมสร้างความดี ตั้งมั่นในคุณธรรม
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ กศน.อำเภอยะรัง โดยนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง จัดโครงการเสริมสร้างความดี ตั้งมั่นในคุณธรรม โดยมีนายซุลกิฟลี เฮ็งปิยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง เป็นประธานในพิธีเปิด นายมูฮำหมัด ไซฟุลอิสลาม วิทยากรให้ความรู้
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
เข้าร่วมประชุมนิเทศขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงาน กศน.ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง พร้อมด้วยนายวันฮูเซ็น แวยะโก๊ะ และทีมอาสานิเทศเข้าร่วมประชุมนิเทศขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงาน กศน.ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีนายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถ\"เยาวชน.....คนชายแดนใต้\" เฉลิมพระเกียรติ
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ กศน.อำเภอยะรัง โดยนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้นางสาวซารูนี อีซอ นางสาวนุรมา ดือราแม นายมูฮำหมัดอุสนี มะเซ็ง และนายอานัซ ดอเล๊าะ ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถ\"เยาวชน.....คนชาย
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ( อำเภอยะรัง )
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอยะรังและทีมงานครูกศน.ตำบลยะรัง จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ( อำเภอยะรัง ) ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯส
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
เข้าร่วมประชุม\"ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน\" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้ นางสาวจินตนา หะยีดอเลาะ ครูอาสาฯประจำตำบล เข้าร่วมประชุม\"ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน\" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมี นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะรัง เป็นประธาน ทั้งนี้พร
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง) เรื่อง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง พร้อมด้วย ทีมงานครู กศน.ตำบลคลองใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง) เรื่อง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการน
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้าอำเภอยะรัง และมอบทุนบริจาคซากาต ครั้งที่ ๔
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ กศน.อำเภอยะรัง โดยชมรม กศน.ยะรังเพื่อเด็กกำพร้า จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้าอำเภอยะรัง และมอบทุนบริจาคซากาต ครั้งที่ ๔ โดยมีนายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะรัง เป็นประธาน ในการนี้พร้อมด้วยนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
กศน.อำเภอยะรังจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ กศน.อำเภอยะรัง โดยนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงการดูแลสุขอนามัยที่ดีให้กับตนเองและครอบครัว โดยมีนางฟาตีเมาะ มะเ
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
กศน.อำเภอยะรังจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้นายอับดุลเลาะ วาเล็ง ครูกศน.ตำบลปิตูมุดี พร้อมด้วยทีมงาน จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยมีนางแวซัมเซีย นิอิสมัย เลขานุการองค์กรชุมชน
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
จัดโครงการส่งเสริมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ช่วงเดือนรอมฎอน โดยนักศึกษาชมรมจิตอาสากศน.ยะรัง
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ กศน.อำเภอยะรัง โดยนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง จัดโครงการส่งเสริมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ช่วงเดือนรอมฎอน โดยนักศึกษาชมรมจิตอาสา เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกรู้คุณค่าของการแบ่งปันเพื่อสังคม มีการทำความสะอาด ปรับภูมิ
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
จัดการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ทั้ง ๓ ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
กศน.อำเภอยะรัง โดยนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง จัดการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ทั้ง ๓ ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ลานอเนกประสงค์ กศน.อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
ร่วมโครงการร่วมละศีลอดเดือนรอมฎอน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ สืบสานวัฒนธรรมและเสริมสร้างงานเครือข่าย
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้นายมูฮำหมัดอุสนี มะเซ็ง และทีมงาน ร่วมโครงการร่วมละศีลอดเดือนรอมฎอน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ สืบสานวัฒนธรรมและเสริมสร้างงานเครือข่าย ในการนี้พร้อมด้วย นายโอฬาร บิลสัน นายอำเ
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
ร่วมรับมอบดอกไม้จันทน์ จากกลุ่มฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง ร่วมรับมอบดอกไม้จันทน์ จากกลุ่มฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายพงษ์เทพ แ
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
การแข่งขันความสามารถและทักษะทางวิทยาศาสตร์
วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ มอบหมายให้ครู กศน. อำเภอปะนาเระ นำตัวแทนนักศึกษา กศน. เข้าร่วมแข่งขันทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์ โดยจัดขึ้นที่สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดจัดโดยสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้นายมูฮำหมัดสุกรี ดอเลาะ ครูกศน.ตำบลคลองใหม่ และนายวิกรม์ โอชาอัมพวัน ครูอาสาฯปอเนาะ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้น้องๆนักเรียนตาดีกา เกี่ยวกับยาเสพติดจัดโดยสมาคมป้องกันและแก้ไข
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เยี่ยมเยียนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวิชา การเย็บกระเป๋าผ้าตำบลกระโด อำเภอยะรัง จ.ปัตตานี
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการกศน.อำเภอยะรัง เยี่ยมเยียนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น ๖๐ ชั่วโมง วิชา การเย็บกระเป๋าผ้า โดยมีนางโสมวรรณ ศรีมาตร
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานีลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจผู้ประสบเหตุวาตภัยตำบลกระโด อำเภอยะรัง จ.ปัตตานี
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง พร้อมด้วยบุคลากรครูกศน.ยะรัง และนักศึกษาชมรมจิตอาสา กศน.ยะรัง ร่วมกันซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนที่ประสบเหตุวาตภัย ในการนี้นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหว
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
กศน.อำเภอยะรังเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการกศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้นางสาวรอดียะห์ สาแลบิง และนางสาวรุซนี เจะอาแว ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ใน ๔ รายวิชาหลัก คือ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสต
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
กศน.อำเภอยะรังเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคใต้ จัดโดย สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้นายมูฮำหมัดสุกกรี ดอเลาะ ครูกศน.ตำบลคลองใหม่ และนายวิกรม์ โอชาอัมพวัน ครูอาสาปอเนาะ เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคใต้ จัดโดย สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจั

กำลังแสดงหน้าที่ 1/50 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
กศน.ปัตตานี เป็นหนึ่งเดียว
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ผู้ดูแลระบบ นายสุกิจ   พรหมแก้ว  water_154@hotmail.com
 ที่ตั้ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี
191/61 ม.6 ถนนสวนสมเด็จฯ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7346-0097 โทรสาร 0-7346-0094 E-mail pnnfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05