[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  
กิจกรรม กศน...


  

4 / ก.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอปะนาเระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วัน พุธ ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ ได้มอบหมายให้บุคลากรครู กศน.อำเภอปะนาเระ นำนักศึกษา กศน. ไปร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอปะนาเระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์
17 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพเพื่อคนชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ น.ส.อภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ ได้มอบหมายให้บุคลากรครู กศน.อำเภอปะนาเระ นำนักศึกษา กศน. เข้าร่วมงานในโครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพเพื่อคนชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑
17 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทิฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ น.ส.อภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ ได้มอบหมายให้บุคลากรครู กศน.อำเภอปะนาเระ นำนักศึกษา กศน. ไปศึกษาดูงานในโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทิฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ
4 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
กศน.อำเภอปะนาเระ นำลูกเสือ บำเพ็ญประโยชน์กรวยความสะดวกแก่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ สนามบินหาดใหญ่
ในระหว่างวันที่ ๓๐ ก.ค. – ๓ ส.ค. ๖๐ น.ส.อภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ ได้มอบหมายให้ นายมูหมัดรอมือลี ตาเห และ น.ส.อาทิตยา ละอองศรี ครู กศน.ตำบล อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี นำลูกเสือ จำนวน ๑๐ คน เข้าร่วมออกหน่วยลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สนามบ
2 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
โครงการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑ สิงหาคมคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ ได้มอบหมายให้ครูบุคลากร กศน.อำเภอปะนาเระ จัดกิจกรรมศิลปะเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องสมุดประชาชน อำเภอปะนาเระ โดยมีกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วม
29 / ก.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ ได้มอบหมายให้บุคลากร กศน. ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชน ปลูกต้นยางนา และปรับภูมิทัศน์เพื่อเทิดพระเกียรติในการสงวนรักความหลากหลายทางชีวภาพ ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระ
29 / ก.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
กิจกรรมและปฏิญาณตนในการนำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ ได้มอบหมายให้บุคลากร กศน. นำกองลูกเสือ จำนวน ๓๗ นาย ผู้กำกับ, รองผู้กำกับ ร่วมกิจกรรมและปฏิญาณตนในการนำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรั
29 / ก.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
โครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ ความรู้ขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จ.สตูล
วันที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ ได้มอบหมายให้นายสักรินทร์ โนะ ครูชำนาญการ พร้อมกับบุคลากรครู กศน. นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ ความรู้ขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จ
27 / ก.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
สัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ก่อนจบหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ ได้มอบหมายให้ นายมูหมัดรอมือลี ตาเห ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ก่อนจบหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในโครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
25 / ก.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
ฝึกอบรมลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้รุ่นที่ ๑
วันที่ ๑๗ – ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ ได้มอบหมายให้นางสาวอาทิตยา ละอองศรี และนายมูหมัดรอมือลี ตาเห ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษา กศน. เข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้รุ่นที่ ๑ ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ อำเ
25 / ก.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ กศน.อำเภอปะนาเระ
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ ได้จัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมอบหมายให้ครู กศน. ทั้ง ๑๐ ตำบล ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุในแต่ละตำบล และได้รับความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ อสม. ตรวจสุขภาพให
25 / ก.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
กิจกรรมสื่อเรียนรู้ออนไลน์ ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นำโดยนางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ ได้มอบหมายให้ครูบุคลากร กศน.อำเภอปะนาเระ จัดกิจกรรมสื่อเรียนรู้ออนไลน์ ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ทั้ง ๑๐ ตำบล ในอำปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
9 / ก.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
โครงการรินน้ำใจสู่เยาวชน กศน. ๕ จังหวัดชายแดนใต้
วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม – วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ มอบหมายให้ครู กศน. อำเภอปะนาเระ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการรินน้ำใจสู่เยาวชน กศน. ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ในระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กรกฎาคม ๒
9 / ก.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
โครงการอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ มอบหมายให้นางสาวอีนาส ดืเระ ครูอาสาฯ ปอเนาะ และนายมูหมัดรอมือลี ตาเห ครู กศน.ตำบล พร้อมด้วยนักศึกษา กศน.อำเภอปะนาเระ จำนวน ๑๐ คน เข้าร่วมโครงการโครงการอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชี
22 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
โครงการส่งเสริมความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ และบุคลากรครู กศน. อำเภอปะนาเระ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ วัดหงษาราม ม. ๓ ต.ท่าข้าม เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธี ถวายพ
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
กศน.ยะรังจัดโครงการเสริมสร้างความดี ตั้งมั่นในคุณธรรม
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ กศน.อำเภอยะรัง โดยนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง จัดโครงการเสริมสร้างความดี ตั้งมั่นในคุณธรรม โดยมีนายซุลกิฟลี เฮ็งปิยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง เป็นประธานในพิธีเปิด นายมูฮำหมัด ไซฟุลอิสลาม วิทยากรให้ความรู้
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
เข้าร่วมประชุมนิเทศขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงาน กศน.ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง พร้อมด้วยนายวันฮูเซ็น แวยะโก๊ะ และทีมอาสานิเทศเข้าร่วมประชุมนิเทศขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงาน กศน.ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีนายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถ\"เยาวชน.....คนชายแดนใต้\" เฉลิมพระเกียรติ
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ กศน.อำเภอยะรัง โดยนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้นางสาวซารูนี อีซอ นางสาวนุรมา ดือราแม นายมูฮำหมัดอุสนี มะเซ็ง และนายอานัซ ดอเล๊าะ ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถ\"เยาวชน.....คนชาย
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ( อำเภอยะรัง )
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอยะรังและทีมงานครูกศน.ตำบลยะรัง จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ( อำเภอยะรัง ) ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯส
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
เข้าร่วมประชุม\"ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน\" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้ นางสาวจินตนา หะยีดอเลาะ ครูอาสาฯประจำตำบล เข้าร่วมประชุม\"ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน\" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมี นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะรัง เป็นประธาน ทั้งนี้พร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/51 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
กศน.ปัตตานี เป็นหนึ่งเดียว
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ผู้ดูแลระบบ นายสุกิจ   พรหมแก้ว  water_154@hotmail.com
 ที่ตั้ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี
191/61 ม.6 ถนนสวนสมเด็จฯ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7346-0097 โทรสาร 0-7346-0094 E-mail pnnfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05