[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  
กิจกรรม กศน...


  

24 / เม.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
การประชุม กศน. สัญจร ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม กศน.อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
วันที่ 19 เมษายน 2560 นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผอ.สนง.กศน.จ.ปัตตานี เป็นประธานจัดการประชุม กศน. สัญจร ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม กศน.อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
21 / เม.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
โครงการ กศน. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นำโดยนางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ ได้มอบหมายให้นายสักรินทร์ โน๊ะ เป็นประธานในการเปิดโครงการ กศน. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีวิทยากรทหารมาให้ความรู้แก่น้องๆ นักศึกษา กศน.
16 / มี.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันที่ ๑๔ และวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นำโดยนางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ และบุคลากร กศน.อำเภอปะนาเระ ได้จัดโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องสมุดประชาชน และฟาร์มป่า ตา
9 / มี.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
โครงการเยาวชนสานสัมพันธ์ลูกเสือ กศน.จังหวัดปัตตานี
ในระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กศน.อำเภอปะนาเระ ได้นำนักศึกษา กศน. ไปเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือรัตรสาร จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมหลายกิจกรรมให้นักศึกษา กศน. ได้ทำร่วมกัน
9 / มี.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นำโดยนางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ และบุคลากร กศน.อำเภอปะนาเระ ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องสมุดประชาชน โดยมีผู้สูงอายุมาเข้าร่วมโครงการ มีการสอนทำ
9 / มี.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
กิจกรรมมหกรรมฟุตซอลรวมพลัง ศอ.บต. ๕ จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๐
ในระหว่างวันที่ ๓, ๔, ๕, ๑๑, ๑๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นักศึกษา กศน.อำเภอปะนาเระ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมฟุตซอลรวมพลัง ศอ.บต. ๕ จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งผลการแข่งขัน กศน.อำเภอปะนาเระ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ และได
9 / มี.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๐
วันพุธที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นำโดยนางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ และบุคลากร กศน.อำเภอปะนาเระ ได้จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๐ โดยสอนให้นักศึกษาได้เรียนในเรื่องการทำเศรษฐกิจพอเพียงใน
9 / มี.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
การประเมินระดับการเรียนรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นำโดยนางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ ได้มอบหมายให้ครูดำเนินการสอบวัดการประเมินระดับการเรียนรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
9 / มี.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
โครงการค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน อำเภอปะนาเระ” รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ ได้มอบหมายให้ครู กศน. ไปร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อโอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
9 / มี.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการศิลปะศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดยนางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ และบุคลากร กศน.อำเภอปะนาเระ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการศิลปะศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยให้นักศึกษาได้เรียนเรื่องการทำผ้ามัดย้อม, การทำผ้าบาติ
9 / มี.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
โครงการกีฬา กศน.ตำบลสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดยนางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ และบุคลากร กศน.อำเภอปะนาเระ ได้จัดกิจกรรมโครงการ กศน.ตำบลสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และในการแข่งกีฬาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมในการเล่นกีฬาเป็นอย่างมาก
9 / มี.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ ๓๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดยนางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ และบุคลากร กศน.อำเภอปะนาเระ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยให้นักศึกษาได้ฝึกเขียนคำ เขียนอักขระต่างๆ ของว
27 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการสนุกคิดกับคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดยนางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ และบุคลากร กศน.อำเภอปะนาเระ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการสนุกคิดกับคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยให้นักศึกษาได้ทดลองคิดตัวเลขในแต่ละสูตรต่าง
27 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต ๑๐ ประการ
วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดยนางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ และบุคลากร กศน.อำเภอปะนาเระ ได้จัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต ๑๐ ประการ โดยให้นักศึกษาได้รู้ถึงในการบริหารจัดการตัวเอง ทั้งในด้านความเครียด ด้านความคิด
18 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
โครงการสร้างระบบคิดกับวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดยนางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ และบุคลากร กศน.อำเภอปะนาเระ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการสร้างระบบคิดกับวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยให้นักศึกษาได้ทดล
17 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์การสานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติก
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ นางสาวสาวิตรี มะยิ ครู กศน.ตำบลยะรัง พร้อมด้วย นส.สาตีรอห์ ประดอเฮง และ นส.อานีซา อิสมิง ครูอาสาฯปอเนาะตำบลยะรัง ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์การสานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติก หนึ่งในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของกศน.อ.ยะรัง ณ
17 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
ร่วมกิจกรรม Coffee Meeting จิบน้ำชายามเช้า สมทบกองทุนเพื่อเด็กกำพร้าและด้อยโอกาสกศน.อ.ยะรัง
วันจันทร์ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ กศน.ยะรัง ร่วมกิจกรรม Coffee Meeting จิบน้ำชายามเช้า สมทบกองทุนเพื่อเด็กกำพร้าและด้อยโอกาสกศน.อ.ยะรัง ณ ลานเอนกประสงค์กศน.อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
17 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
จัดโครงการค่ายอาสายุวกาชาด\"เยาวชนรุ่นใหม่ ปลูกจิตสำนึกค่านิยม ๑๒ ประการ\" รุ่นที่ ๑
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ กศน.อ.ยะรัง ได้จัดโครงการค่ายอาสายุวกาชาด\"เยาวชนรุ่นใหม่ ปลูกจิตสำนึกค่านิยม ๑๒ ประการ\" รุ่นที่ ๑ ในการนี้ ผอ.ไรวินท์ พลเพชร ผอ.กศน.ยะรัง ได้เป็นประธานในพิธีเปิด และพบปะนักศึกษาชาวค่าย ณ ค่ายเกตุเพชร ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอ
17 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
ร่วมออกกำลังกาย ตามนโนบายออกกำลังกายทุกวันพุธ
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.คณะครูกศน.อ.ยะรัง ร่วมออกกำลังกาย ตามนโนบายออกกำลังกายทุกวันพุธ โดยมีนายอาฟฟาน เจ๊ะอุบง เป็นผู้นำในการเต้น Aerobics Dance. ณ ลานหน้ากศน.อ.ยะรัง
17 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
ร่วมโครงการจิตสำนึกรักยะรัง พัฒนาปรับภูมิทัศน์ในบริเวณวัดมหิงษ์สุวรรณนิมิตร ม.๕ บ้านลานควาย ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผอ.ไรวินท์ พลเพชร ผอ.กศน.ยะรัง พร้อมนศ.ชมรมจิตอาสากศน.ยะรัง ร่วมโครงการจิตสำนึกรักยะรัง พัฒนาปรับภูมิทัศน์ในบริเวณวัดมหิงษ์สุวรรณนิมิตร ม.๕ บ้านลานควาย ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี และร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ณ มัสยิดมิฟตาฮ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/48 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
กศน.ปัตตานี เป็นหนึ่งเดียว
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ผู้ดูแลระบบ นายสุกิจ   พรหมแก้ว  water_154@hotmail.com
 ที่ตั้ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี
191/61 ม.6 ถนนสวนสมเด็จฯ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7346-0097 โทรสาร 0-7346-0094 E-mail pnnfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05